Phiếu thu

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Tiền mặt > Phiếu thu >

Phiếu thu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Lập và in phiếu thu khi phát sinh nghiệp vụ thu tiền mặt tại đơn vị.

image745

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Người nộp

Chọn người nộp tiền trong danh sách. Trong trường hợp người nộp chưa được khai báo trong Danh mục\Khách hàng, nhà cung cấp, NSD có thể thêm mới người nộp ngay tại đây bằng cách nhấn nút image692.

Địa chỉ

Địa chỉ của người nộp tiền

Lý do nộp

Lý do nộp tiền

Kèm theo

Những thông tin đi kèm với phiếu thu

Ngày PT

Ngày phiếu thu, tức ngày phát sinh ra phiếu thu hiện thời

Ngày HT

Ngày hạch toán, tức ngày mà nghiệp vụ trong phiếu thu sẽ được lên sổ sách, báo cáo

Số PT

Số phiếu thu

1. Hạch toán

Bao gồm các cột thông tin có tính chất hạch toán cho nghiệp vụ thu tiền mặt của đơn vị. Ngoài 04 cột thông tin dùng chung với trang Thống kê đó là Diễn giải, TK Nợ, TK Có và Số tiền, trang Hạch toán gồm các thông tin về Nguồn kinh phí, Chương ngân sách, Khoản, Mục, Tiểu mục, Hình thức cấp phát kinh phí và Phân loại nghiệp vụ kế toán.

2. Thống kê

Bao gồm các cột thông tin có tính chất thống kê cho nghiệp vụ thu tiền mặt của đơn vị. Ngoài 04 cột thông tin dùng chung với trang Hạch toán đó là Diễn giải, TK Nợ, TK Có và Số tiền, trang Thống kê gồm các thông tin về Đối tượng nộp tiền, Hoạt động sự nghiệp, Dự án, Loại quỹ và Mã thống kê chứng từ.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

8 Thêm mới một Phiếu thu

-       Kích chuột vào biểu tượng image683 trên thanh công cụ để nhập chứng từ mới. Trong trường hợp NSD vừa thực hiện chức năng Thêm ở màn hình danh sách chứng từ thì sẽ không phải thực hiện thao tác này.

      Nhập thông tin tổng quát:

-       Nhập thông tin người nộp, địa chỉ người nộp, lý do nộp tiền và thông tin kèm theo.

-       Chọn ngày phiếu thu và ngày hạch toán. Chú ý ngày hạch toán phải lớn hơn hoặc bằng ngày phiếu thu.

-       Nhập số phiếu thu.

      Nhập thông tin chi tiết:

Trang Hạch toán:

-       Nhập nội dung của nghiệp vụ phát sinh vào cột Diễn giải.

-       Nhập hoặc chọn tài khoản ghi Nợ bằng cách nhấn nút image289 ở cột TK Nợ. Ở đây hệ thống đã mặc định TK Nợ là TK 1111, NSD có thể thay đổi mặc định này trong Danh mục\Tài khoản\Tài khoản ngầm định.

-       Nhập hoặc chọn tài khoản ghi Có bằng cách nhấn nút image289 ở cột TK Có.

-       Nhập số tiền của nghiệp vụ phát sinh vào cột Số tiền.

-       Nhập hoặc chọn Nguồn kinh phí của nghiệp vụ phát sinh bằng cách nhấn nút image289 ở cột Nguồn, xuất hiện danh sách các Nguồn kinh phí đã được khai báo trong Danh mục\Mục lục ngân sách\Nguồn kinh phí.

-       Nhập hoặc chọn mã Chương ngân sách bằng cách nhấn nút image289 ở cột Chương, xuất hiện danh sách các Chương đã được đánh dấu "Được sử dụng" trong Danh mục\Mục lục ngân sách\Chương.

-       Nhập hoặc chọn mã Khoản bằng cách nhấn nút image289 ở cột Khoản, xuất hiện danh sách các Khoản đã được đánh dấu "Được sử dụng" trong Danh mục\Mục lục ngân sách\Loại khoản.

-       Nhập hoặc chọn mã Mục bằng cách nhấn nút image289 ở cột Mục, xuất hiện danh sách các Mục đã được khai báo trong Danh mục\Mục lục ngân sách\Mục/Tiểu mục.

-       Nhập hoặc chọn mã Tiểu mục bằng cách nhấn nút image289 ở cột Tiểu mục, xuất hiện danh sách các Tiểu mục đã được khai báo trong Danh mục\Mục lục ngân sách\Mục/Tiểu mục.

-       Nhập hoặc chọn hình thức cấp phát của nghiệp vụ phát sinh bằng cách nhấn nút image289 ở cột Cấp phát.

-       Nhập hoặc chọn phân loại nghiệp vụ bằng cách nhấn nút image289 ở cột Nghiệp vụ.

Trang Thống kê:

-       Các thông tin về Diễn giải, TK Nợ, TK Có và Số tiền được tự động cập nhật từ trang Hạch toán.

-       Nhập hoặc chọn đối tượng nộp tiền bằng cách nhấn nút image289 ở cột Đối tượng, xuất hiện danh sách các đối tượng đã được khai báo trong Danh mục\Khách hàng, nhà cung cấp. Nếu trước đó NSD đã chọn thông tin Người nộp, thông tin này sẽ được tự động cập nhật vào đây.

-       Nhập hoặc chọn hoạt động sự nghiệp bằng cách nhấn nút image289 ở cột Hoạt động SN, xuất hiện danh sách các hoạt động đã được khai báo trong Danh mục\Hoạt động sự nghiệp.

-       Nhập hoặc chọn dự án bằng cách nhấn nút image289 ở cột Dự án, xuất hiện danh sách các dự án đã được khai báo trong Danh mục\Dự án.

-       Nhập hoặc chọn loại quỹ tiền bằng cách nhấn nút image289 ở cột Loại quỹ, xuất hiện danh sách các loại quỹ tiền đã được khai báo trong Danh mục\Loại quỹ.

-       Nhập hoặc chọn mã thống kê bằng cách nhấn nút image289 ở cột Mã thống kê, xuất hiện danh sách các mã thống kê đã được khai báo trong Danh mục\Mã thống kê.

-       Kích chuột vào biểu tượng image684 trên thanh công cụ để lưu chứng từ mới.

Nếu NSD để tùy chọn là “Cất không ghi sổ” trong Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn của đơn vị\Tùy chọn chung, thì sau khi lưu chứng từ phải kích chuột vào biểu tượng Ghi sổ trên thanh công cụ để ghi sổ chứng từ.

Trên hộp hội thoại Phiếu thu, NSD cũng có thể thêm mới một Phiếu thu bán hàng, Phiếu thu bán TSCĐ, Phiếu thu rút tiền gửi NH, KB hoặc Phiếu thu rút dự toán nhập quỹ bằng cách: nhấn chuột vào mũi tên bên phải biểu tượng Thêm rồi chọn loại chứng từ cần thêm trong danh sách sổ xuống.

8 Sửa Phiếu thu

-       Kích chuột vào biểu tượng image685 để bỏ ghi sổ chứng từ (nếu chứng từ đó đã được ghi sổ).

-       Kích chuột vào biểu tượng image686 để sửa chứng từ.

-       Sửa các thông tin cần thiết trên chứng từ.

-       Kích chuột vào biểu tượng image684 để lưu thông tin vừa sửa.

8 Xóa Phiếu thu

-       Kích chuột vào biểu tượng image685 để bỏ ghi sổ chứng từ (nếu chứng từ đó đã được ghi sổ).

-       Kích chuột vào biểu tượng image687 để xóa chứng từ.

-       Xuất hiện cảnh báo xóa, chọn <<Yes>>.

8 In các chứng từ liên quan

-       Nhấn tổ hợp phím Ctrl+P, hoặc kích chuột vào biểu tượng image688 trên thanh công cụ.

-       Chọn mẫu chứng từ cần in trong danh sách.

-       Nhấn nút <<Thực hiện>> để in chứng từ vừa chọn.

8 Tiện ích

-       MISA Mimosa.NET 2014 cung cấp một số tiện ích cho NSD như thêm nhanh các danh mục, sao chép chứng từ,… ngay tại màn hình chi tiết của Phiếu thu.

-       Để sử dụng các tiện ích này, NSD kích chuột vào biểu tượng image746 trên thanh công cụ rồi chọn chức năng tương ứng trong danh sách sổ xuống.

Xem thêm

Sao chép chứng từ

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.